Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin