Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin