Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Công trình nghiên cứu
chudenamhoc_new
Các công trình khoa học đã công bố năm 2008
07-02-2018

Hieu Trung Huynh", IEICE Trans. on Information and Systems, vol. E91-D, no.4, pp.1042-1049, 2008.

2. Hieu Trung Huynh, Jung-ja Kim and Yonggwan Won, "An improvement of Extreme Learning Machine for Compact Single-Hidden Layer Feedforward neural Networks", International Journal of Neural Systems, vol. 18, no. 5, pp.433-441, 2008.

3. Hieu Trung Huynh and Yonggwan Won, "Weighted Least Squares Scheme for Reducing  Effects of Outliers in Regression Based on Extreme Learning machine", International Journal of Digital Content Technology and its Applications, vol. 3, no. 3, pp. 40-46, 2008.

4. Hieu Trung Huynh and Yonggwan Won, "Nonlinear Estimation Methods for Hematocrit Density based on Changing Pattern of Transduced Anodic Current Curve", WSEAS Trans. on Information Science and Applications, vol. 5, no. 11, pp.1541-1550, 2008.

5. Hieu Trung Huynh, Yonggwan Won and Jung-ja Kim, "Neural Networks for the Estimation of Hematocrit from Transduced Current Curves", The 2008 IEEE Int\&sharp39;l conference on Networking, Sensing and Control, pp.1517-1520, 2008.

6. Hieu Trung Huynh and Yonggwan Won, "Hematocrit Estimation from Compact Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks trained by Evolutionary Algorithm", The 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation, HongKong (2008), pp.2967-2971.

7. Hieu Trung Huynh and Yonggwan Won, "Evolutionary Algorithm for Training Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks", The 2008 IEEE Int\&sharp39;l Joint Conference on Neural Networks (IJCNN2008), HongKong (2008), pp.3028-3033.

8. Hieu Trung Huynh and Yonggwan Won, "Decoding Cognitive States from fMRI Data Using Single Hidden-Layer Feedforward Neural Networks", The 4th Int\&sharp39;l Conference on Networked Computing and Advanced Information Management (NCM2008), IEEE CS, pp. 256-260, 2008.

9. JunSeok Park, Hieu T. Huynh and Yonggwan Won, "Support Vector Machine for Hematocrit Density Estimation based on Changing Patterns of Transduced Anodic Current", The 2007 Int\&sharp39;l Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT2008), IEEE CS, pp.456-460, 2008.

10. Hieu Trung Huynh, Jung-ja Kim and Yonggwan Won, "Comparison of Nonlinear Methods for Hematocrit Estimation from the Transduced Anodic Current Curve", The 10th WSEAS Int\&sharp39;l Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTUS\&sharp39;08), pp.156-161, 2008.

11. Phạm văn Chung, Dương Tuấn Anh, “Generating Transition Graphs from  Temporal Integrity Constraints expressed as Patterned Sentences”, kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ II: nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, 2005, TP.HCM, 23-24/9, 2005, trang 129-140.

12. Phạm Văn Chung, Nguyễn Thành Sơn, Dương Tuấn Anh “ Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn thời gian trong cơ sở dữ liệu thời gian”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tháng 10 năm 2008.

13. Phạm văn ChungBiên dịch câu truy vấn thời gian, thực thi trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu”, kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3, ĐH Công nghiệp TP.HCM, 12/2008, trang  74-82.

14. Pham Van Chung, Duong Tuan Anh  “From Checking Integrity Constraints to Temporal Abstraction for Clinical Databases”. Proceedings of   First Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Dong hoi, Quang binh, Vietnam, 12-2008.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết