Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Công trình nghiên cứu
chudenamhoc_new
Các công trình khoa học đã công bố năm 2006
07-02-2018

Nguyen H. Vo, , Minh-Tuan T. Hoang, Jung-Ja Kim and Yonggwan Won, "", WSEAS Transaction on Computer Research, pp.102-107, 2006.

2.  Hieu Trung Huynh, Nguyen H. Vo, Minh-Tuan T. Hoang and Yonggwan Won, "An Improvement of Outlier Detection in Linear Regression based on Area-Descent", WSEAS Transactions on Computer Research, pp.174-180, 2006.

3.  Huynh Trung Hieu and Yonggwan Won, "A Method for Outlier Detection based on Area Descent", Processdings of the 21th Int\&sharp39;l Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, vol. 1, pp. 193-196, 2006.

4.  Huynh Trung Hieu and Yonggwan Won, "An Improvement of Linear Regression with Elimination of Outliers detected by Area-Descent", Processdings of the 21th Int\&sharp39;l Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, vol. 1, pp. 197-200, 2006.

5.  Hieu Trung Huynh, Minh-Tuan T. Hoang, Nguyen H. Vo and Yonggwan Won, "Outlier Detection with Two-Stage Area-Descent Method for Linear Regression", Proceedings of the WSEAS International Conference on Applied Computer Science, pp.463-468, December 2006.

6.  Nguyen H. Vo, Minh-Tuan T. Hoang, Hieu T. Huynh, Jung-Ja Kim and Yonggwan Won, "Iterative Extreme Learning Machine for Single Class Classifier using General Mapping Convergence Framework", Proceedings of the WSEAS International Conference on Applied Computer Science, pp.463-468, December 2006.

7.  Phạm văn Chung, Dương Tuấn Anh, “Temporal Abstraction from Temporal Clinical Databases using Inference Graphs”, IEEE,Proceedings of theInternational Symposium on Communications And Information Technologies, ISBN: 0-703-9741-X, 18-20 October 2006, Bangkok, Thailand.

8.  Phạm Văn Chung, Dương Tuấn Anh, Tiền xử lý dữ liệu có tính thời gian như là kiểm tra ràng buộc toàn vẹn thời gian”, kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ IX, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà nội,6/2006, Đà lạt.

9.  Phạm Xuân Khánh, Hà Minh Nhật, Phạm Văn Chung, Dùng mã nguồn mở để biên dịch câu truy vấn có yếu tố thời gian, thực thi trên Oracle từ C++”, kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ IX, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà nội,6/2006, Đà lạt.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết