Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học
chudenamhoc_new
Ngành Khoa học dữ liệu
17-10-2023

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES - PEOs)

Mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành Khoa học dữ liệu có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản, chuyên sâu và những thành tựu mới nhất trong ngành dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Hướng đến đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp CNTT trong cả nước.
Về kiến thức:
Nắm bắt và áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản. Có khả năng vận dụng và hiện thực được kiến thức nền tảng về lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như kiến thức chuyên sâu của ngành Khoa học dữ liệu bao gồm:
-    Sử dụng  được kiến thức về hệ thống máy tính, mạng máy tính và hệ điều hành trong hệ thống CNTT.
-    Có khả năng lập trình, xây dựng và phát triển phần mềm ở qui mô vừa và nhỏ.
-    Có thể vận dụng được kiến thức về dữ liệu và an toàn thông tin.
-    Có khả năng phân tích tổng hợp về công nghệ tri thức, và/hoặc xử lý ảnh và nhận dạng.
-    Có khả năng phân tích vấn đề, nhận diện và xác định các yêu cầu tính toán với giải pháp phù hợp.
Về kỹ năng:
Sinh viên ngành Khoa học dữ liệu đạt được các kỹ năng cơ bản sau:  
-    Độc lập suy nghĩ, tự tin trong công việc, thích nghi môi trường mới, học và tự học suốt đời.
-    Vận dụng được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, trình bày báo cáo; kỹ năng làm việc nhóm, phát triển và lãnh đạo nhóm.
-    Sử dụng được kỹ năng đọc, viết cũng như giao tiếp bằng tiếng Anh.
Về thái độ:
Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp. Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập. Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

2. CHUẨN ĐẦU RA (Expected Learning Outcomes – ELOs)

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học dữ liệu đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn đầu ra của ngành (Student outcomes - SOs) sau:

Về kiến thức

  • (ELOa) Xác định và phân tích được nhu cầu của một tổ chức cho vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học dữ liệu.
  • (ELOb)  Thu thập, đánh giá và quản lý dữ liệu để giải quyết các vấn đề khoa học dữ liệu.
  • (ELOc)  Chọn, áp dụng và đánh giá các phương pháp và mô hình để giải quyết các vấn đề khoa học dữ liệu.
  • (ELOd) Giải thích và đánh giá kết quả phân tích khoa học dữ liệu.

Về kỹ năng

  • (ELOe)  Diễn đạt thông tin liên quan đến khoa học dữ liệu một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau.
  • (ELOf)  Hiện thực các phát hiện từ phân tích và mô hình khoa học dữ liệu thành các chiến lược kinh doanh có thể hành động.

Về thái độ

(ELOg)  Trách nhiệm với nhóm, hành xử chuyên nghiệp và hợp tác với mọi người.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Chương trình khung

4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DUY TRÌ NGÀNH

Danh sách giảng viên duy trì ngành (cập nhật năm 2024)

5. QUYẾT ĐỊNH V/V MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

Quyết định v/v mở ngành đào tạo trình độ đại học, ngành Khoa học dữ liệu

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết