Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Seminar chuyên đề: Lập trình hướng sự kiện Java
25-08-2023

Ngày 17 tháng 08 năm 2023 vừa qua, Bộ môn Kỹ Thuật Phần Mềm đã tổ chức Seminar chuyên đề thảo luận về việc rà soát đề cương và chuẩn đầu ra của học phần “Lập Trình Hướng Sự Kiện với Công Nghệ Java”.

Seminar được tổ chức với mục đích rà soát, thảo luận về nội dung giảng dạy, bài tập của môn học để phù hợp với các môn học có kế thừa kiến thức của môn học này. Đồng thời, cũng là thảo luận xây dựng chuẩn đầu của môn học (CLO) và ánh xạ các chuẩn đầu ra này vào chuẩn đầu ra của ngành KTPM.

Cô Trần Thị Anh Thi, giảng viên phụ trách học phần “Lập trình hướng sự kiện với công nghệ Java” đã trình bày các nội dung hiện tại các giáo viên đang giảng dạy và cũng đưa ra một số nội dung bài tập mới cần bổ sung để phù hợp với yêu cầu cần thiết của các môn học sau để các giáo viên trong bộ môn đóng góp ý kiến để đưa ra nội dung giảng dạy phù hợp nhất cho môn học. Sau đó, cô Thi cũng đưa ra 06 chuẩn đầu mới của môn học dựa trên các chuẩn đầu ra có sẳn trước đây và đề xuất ánh xạ các chuẩn này vào chuẩn đầu ra của ngành.

Thầy cô tham gia seminar đã thảo luận sôi nổi nhằm đóng góp những kinh nghiệm, kiến thức liên quan để điều chỉnh và thống nhất các nội dung giảng dạy, chuẩn đầu, bảng ánh xạ chuẩn đầu ra.

Kết thúc buổi Seminar, Cô Nguyễn Thị Hạnh đã đưa ra các kết luận, thống nhất nội dung điều chỉnh các nội dung giảng dạy, bài tập, chuẩn đầu ra của học phần “Lập Trình Hướng Sự Kiện với công nghệ JAVA”, ghi nhận hiệu quả của buổi seminar từ toàn thể quý thầy cô tham dự.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết