Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin
07-02-2018

   A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

    1. TS. Lê Nhật Duy - Trưởng khoa
       Email: lenhatduy@iuh.edu.vn
       ĐT: 083.8940390-233. Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

    2. PGS. TS. Huỳnh Tường Nguyên - Phó trưởng khoa
       Email: huynhtuongnguyen@iuh.edu.vn
       ĐT: 083.8940390-233. Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

    3. TS. Đặng Thị Phúc - Phó Trưởng khoa
       Email: phucdt@iuh.edu.vn
       ĐT: 083.8940390-233. Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

B. GIÁO VỤ

     1. Phạm Thị Thùy Trang
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

     2. Nguyễn Ngọc Phượng
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết