Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin
07-02-2018

   
A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 1. PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Trưởng khoa
     Email: hthieu@iuh.edu.vn
     ĐT: 083.8940390-164.  Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)
 2. TS. Lê Nhật Duy - Phó Trưởng khoa
     Email: lenhatduy@iuh.edu.vn
     ĐT: 083.8940390-233. Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)
 3. TS. Đặng Thị Phúc - Phó Trưởng khoa
     Email: dangthiphuc@iuh.edu.vn
     ĐT: 083.8940390-233. Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

B. GIÁO VỤ

     1. Phạm Thị Thùy Trang
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

     2. Nguyễn Ngọc Phượng
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết