Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Hướng dẫn - Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Qui định về việc nộp quyển đồ án
07-02-2018

1. Đối với đồ án chuyên ngành:

- Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu của GVHD, GVPB và Hội đồng bảo vệ.

- Sinh viên nộp quyển đồ án tốt nghiệp, đóng quyển bao gồm bản chính nhận xét của GVHD và nhận xét của GVPB.

- Sinh viên nộp CD dữ liệu có liên quan đến đề tài, bao gồm (1) báo cáo (một file Word, một file PDF), (2) chương trình phần mềm, (3) tài liệu tham khảo có liên quan.

- Thời gian nộp: 2 tuần sau khi bảo vệ, nộp cho GVHD.

- GVHD lưu bản cứng (in)  và bản mềm (file) trong thời gian tối thiểu 2 năm.

- CNBM tổng hợp và nộp bản mềm (file) của tất cả đề tài do BM hướng dẫn cho VP Khoa CNTT.

2. Đối với khóa luận tốt nghiệp:

- Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu của GVHD, GVPB và Hội đồng bảo vệ.

- Sinh viên nộp quyển luận văn tốt nghiệp, đóng quyển bao gồm bản chính nhận xét của GVHD và nhận xét của GVPB.

- Sinh viên nộp CD dữ liệu có liên quan đến đề tài, bao gồm (1) báo cáo (một file Word, một file PDF), (2) chương trình phần mềm, (3) tài liệu tham khảo có liên quan.

- Thời gian nộp: 2 tuần sau khi bảo vệ, nộp cho cô Giáo vụ khoa CNTT.

- Sinh viên và GVHD lưu bản mềm (file) trong thời gian tối thiểu 2 năm.

- VP Khoa CNTT lưu bản cứng (in)  và bản mềm (file) trong thời gian tối thiểu 2 năm.

3. Đối với các loại đồ án khác:

- Sinh viên nộp theo yêu cầu, qui định của GVHD.

- Sinh viên và GVHD lưu bản mềm (file) trong thời gian tối thiểu 2 năm.

Qui định này áp dụng từ HK1 2014-2015.

(Qui định hình thức trình bày và đóng quyển đồ án/luận văn, thông tin nhãn CD và cấu trúc thư mục sẽ cập nhật vào thông báo này sau.)

Đơn vị liên kết