Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Hướng dẫn - Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Qui định về việc đăng ký đồ án chuyên ngành (Cao đẳng) HK2 2014-2015
07-02-2018

Qui định chung đối với sinh vên cao đẳng:

1. Sinh viên hoàn thành đồ án 1 (đạt) trước khi nhận đồ án chuyên ngành.

2. Sinh viên không được thực hiện cùng lúc 2 đồ án.

Tuy nhiên, để giải quyết những tình huống của sinh viên khi đăng ký đồ án chuyên ngành / khóa luận tốt nghiệp HK2 2014-2015, Khoa CNTT chấp nhận những trường hợp sau, kèm theo hướng dẫn:

1. Kết quả xét khóa luận tốt nghiệp đang chờ duyệt của Phòng đào tạo, Ban giám hiệu. Dự kiến có kết quả: 15:30, ngày 6/1/2015. Sinh viên không được phép nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp nếu không đạt (rớt) đồ án 1.

2. Trường hợp sinh viên đã đăng ký và đóng tiền đồ án chuyên ngành, nhưng không đạt (rớt) đồ án 1: có thể chọn một trong ba giải pháp:

2a) Sinh viên có thể xin hủy đăng ký đồ án chuyên ngành và bảo lưu học phí theo qui định của nhà trường (trong thời gian cho phép).

2b) Sinh viên có thể làm đơn trình bày rõ nguyện vọng đăng ký đề tài đồ án chuyên ngành mặc dù chưa hoàn thành đồ án 1 và cam kết cố gắng thực hiện:

- Gởi đơn cho BCN Khoa (Thầy Sơn) duyệt ngay sau khi có kết quả đồ án 1 (từ 19-30/1/2015).

- Nhận đề tài theo qui trình đăng ký đồ án chuyên ngành.

- Chuyển đơn đã được BCN Khoa duyệt cho GVHD để GVHD chấp nhận cho trường hợp thực hiện đề tài đồ án chuyên ngành mặc dù chưa hoàn thành đồ án 1, kèm theo nội dung, yêu cầu thực hiện của đề tài vừa nhận.

2c) Sinh viên có thể thực hiện theo hướng dẫn 2b, đồng thời thực hiện song song đồ án 1 (học lại) với điều kiện sinh viên không bị nợ và không đăng ký học trả nợ bất cứ môn nào khác. Ngoài những yêu cầu theo hướng dẫn 2b, sinh viên cần phải:

- Nộp kèm bảng điểm toàn khóa và thông tin đăng ký môn học của HK2.

- Trong đơn phải trình bày rõ cam kết có đủ khả năng thực hiện đồng thời đồ án 1 và đồ án chuyên ngành.

- Nhờ cả 2 GVHD xác nhận về nội dung và yêu cầu của 2 đề tài, mức độ phải phù hợp với từng loại đồ án, không được phép chồng lấp yêu cầu lên nhau.

Trong tất cả các trường hợp, sinh viên phải nộp lại đơn có đủ các nhận xét theo yêu cầu trên về VP khoa CNTT, chậm nhất là 3 tuần sau khi nhận đề tài đồ án. Nếu không thực hiện như hướng dẫn, sinh viên sẽ không được xếp lịch phản biện và bảo vệ trước hội đồng.

Thông báo này chỉ áp dụng cho HK2 2014-2015. Từ HK tiếp theo, sinh viên chỉ được thực hiện theo qui định chung. Khoa sẽ bố trí thời gian thực hiện đồ án phù hợp để sinh viên biết kết quả trước thời gian đăng ký môn học đợt 2.

3. Sinh viên muốn tiếp tục phát triển đề tài đồ án chuyên ngành từ đồ án 1 phải làm đơn trình bày rõ nguyện vọng và được GVHD đồng ý.

- Đăng ký đúng đề tài mà GVHD đã đồng ý tiếp tục thực hiện trên trang đăng ký đồ án.

- Nếu đề tài đã bị các nhóm khác chọn, trong vòng 2 ngày đầu tiên đăng ký đề tài, sinh viên phải nộp đơn đã được GVHD duyệt về VP Khoa CNTT để được đăng ký đặc biệt.

- Ngoài thời gian trên sẽ không được xử lý.

Đơn vị liên kết