Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Hướng dẫn - Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Hướng dẫn & Biểu mẫu - Đăng ký lớp học phần
07-02-2018

Hướng dẫn & Biểu mẫu - Đơn xin đăng ký lớp học phần

Hướng dẫn:

- (1) Sinh viên theo dõi và đăng ký các lớp học phần mở trước mỗi học kỳ theo qui định của nhà trường, kể cả trường hợp học chính thức và trường hợp học trả nợ. (Sinh viên đăng nhập vào trang đăng ký học phần và tự đăng ký.)

- (2) Đối với trường hợp những môn học không còn đào tạo trong CTĐT của các khóa sau, sinh viên làm đơn xin mở lớp học phần theo mẫu của Khoa CNTT để được xem xét.

- (3) Sau khi đăng ký, sinh viên theo dõi thông báo về việc mở lớp học phần. Khoa CNTT có thể xử lý theo một trong các cách sau: (a) mở lớp chính thức nếu đủ số lượng theo qui định; (b) mở lớp tương đương nếu có môn học cùng tên, cùng số tín chỉ nhưng khác mã học phần; (c) mở lớp ghép cùng với môn học thay thế tương ứng.

Thời gian mở lớp học phần:

Trong học kỳ kế tiếp hoặc chờ thêm một học kỳ tùy theo tiến độ đào tạo.

Biểu mẫu: Đơn xin đăng ký lớp học phần.

Lưu ý:

- Sinh viên tra cứu niên giám để kiểm tra CTĐT.

- Sinh viên thông báo cho nhau để cùng đăng ký.

- Sinh viên thực hiện đúng thủ tục theo hướng dẫn tiếp theo.

- Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Web khoa CNTT.

- Sinh viên nhờ sự tư vấn của Giáo vụ khoa, Chủ nhiệm bộ môn, BCN Khoa.

Đơn vị liên kết