Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Hướng dẫn - Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Điều kiện Ngoại ngữ để xét TN
07-02-2018

Sinh viên xem chi tiết trong Qui chế đào tạo và Tài liệu Giáo dục định hướng của từng khóa.

Lưu ý:

- Trước khóa 2014:

Hệ đào tạo đại học: chứng chỉ C tiếng Anh.

Hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học và Cao đẳng: chứng chỉ B tiếng Anh.

hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương: theo qui định ở khung năng lực ngoại ngữ của BGD&DT. Đối với bằng tiếng Anh do IUH cấp: C (TOEIC 500, TOEFL 450); B (TOEIC 400, TOEFL 400).

- Từ khóa 2014:

Hệ đào tạo đại học: chứng chỉ TOEIC 400.

Hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học và Cao đẳng: chứng chỉ TOEIC 350.

Đơn vị liên kết