Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo sinh viên ngành Khoa học máy tính nộp kết quả thực tập doanh nghiệp
08-05-2019

Sinh viên ngành Khoa học máy tính nộp cuốn báo cáo thực tập, phiếu đánh giá kết quả thực tập (có xác nhận và đóng dấu của doanh nghiệp) cho bộ môn (Cô Thiết) vào sáng chủ nhật ngày 12/05/2019, từ 8 giờ đến 11 giờ tại phòng B1.02.

Chú ý: Sinh viên không được gửi nộp giùm vì có ký xác nhận.

 

Đơn vị liên kết