Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
TB v/v tham dự khảo sát của nhà trường (kèm danh sách 8 SV)
11-04-2019

Thực hiện Công văn số 1260 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khảo sát thực trạng công tác phối hợp giữa gia đình -nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên tại Trường. 

Được sự phân công của Hiệu trưởng, Phòng Công tác sinh viên cử cán bộ lớp tham gia (mỗi Khoa/Viện 8 sinh viên, có danh sách kèm theo)

Nguyễn Hồ Lê Thi K.CNTT   DHTH13A
Trần Đình Quốc Toàn K.CNTT   DHTH13B
Võ Vương Thành Đạt K.CNTT   DHTH13C
Nguyễn Quang Thăng K.CNTT   DHTH13D
Đinh Văn Đức K.CNTT   DHTH13E
Nguyễn Lương Đạt K.CNTT   DHTH13F
Trương Nguyễn Tường Vi K.CNTT   DHTH13G
Đặng Lê Minh Trường K.CNTT   DHKTPM13ATT

Thời gian: Vào lúc 13h30, thứ năm, ngày 18/4/2019

Địa điểm: V7.5

Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để chấm điểm rèn luyện.

Đơn vị liên kết