Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP (DOANH NGHIỆP)
11-12-2018

Sinh viê​n ngà​nh KTPM sử​ dụ​ng phiế​u đ​á​nh giá​ sau khi thự​c tậ​p tạ​i doanh nghiệp tạ​i đ​â​y (dà​nh cho doanh nghiệ​p đ​á​nh giá​).

Đơn vị liên kết