Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo SV lớp cô Trần Thị Anh Thi (Hội giảng 2018)_DHKHMT13A_LTHĐT
26-10-2018

Các SV lớp có đăng ký Hội giảng - GV. Trần Thị Anh Thi có lịch hội giảng cập nhật như sau:

Chiều thứ bảy  03/11/2018 lúc 14g tại D10.01. (thay cho thông báo cũ ngày 27/10/2018)

Lớp DHKHMT13A - Lập trình Hướng đối tượng.

Các bạn nhớ thông tin cho cả lớp biết và tham dự đông đủ.

Đơn vị liên kết