Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo đăng ký đồ án/bài tập lớn học phần 1, 2
25-09-2018

Thông báo các em có đăng ký học phần thực hiện Đồ án/Bài tập lớn học phần:

  • Hệ đại học: đồ án/bài tập lớn học phần 1, 2
  • Hệ cao đẳng: đồ án học phần, đồ án chuyên ngành

Gửi email về phuoccse@gmail.com thông tin gồm:

  • Mã sinh viên
  • Loại đồ án

Địa chỉ đăng ký online: phuoccse.com/fit

Đơn vị liên kết