Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo nộp và chấm bài tập môn LT Windows lớp DHTH11A, lớp do thầy Trương Bá Phúc phụ trách
07-02-2018

Đề nghị các bạn sinh viên lớp DHTH11A chưa nộp bài hoặc chưa được chấm bài, các bạn nhanh chóng mang bài lên gặp thầy Phúc để chấm trước ngày 9/5/2017. Ngày giờ nộp và chấm bài: Sáng thứ 2 tiết 3-6 ngày 8/5/2017 tại phòng A1.0.2

Đơn vị liên kết