Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thực tập - Việc làm
chudenamhoc_new
Công ty FUJINET SYSTEMS JSC tuyển Chuyên viên phân tích, thống kê số liệu
11-04-2018

Công ty FUJINET SYSTEMS JSC tuyển Chuyên viên phân tích, thống kê số liệu với nhiệm vụ như sau:

- Đề xuất các số liệu cần thu thập để giải quyết các yêu cầu do công ty đưa ra.

- Có khả năng tập hợp số liệu, phân tích để hỗ trợ công việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc, xu hướng… của hoạt động phát triển phần mềm tại công ty.

Liên lạc: Thầy Phạm Xuân Kiên BM HTTT pxkien@hcmut.edu.vn

Đơn vị liên kết