Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 - Cơ sở dữ liệu lớn (big data). IoT.
2. Bài báo, tạp chí

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết