Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
  • Wireless Sensor Network (WSN)
  • Underwater Wireless Sensor Network (UWSN)
    • Media Access Control (MAC) layer for UWSN
    • Network clustering
    • In-network data aggregation
  • Intelligent Transport System
  •  
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết