Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

1. Hướng nghiên cứu:

  • Khai thác dữ liệu

2. Bài báo khoa học, tạp chí

  1. ​Thi-Thiet Pham, Jiawei Luo, Tzung-Pei Hong, Bay Vo. A Novel Algorithm for Mining Sequential Generator Patterns. Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICICIC 2012), Vol. LNAI 7654, 2012, pp.393-401.
  2. Thi-Thiet Pham, Jiawei Luo, Tzung-Pei Hong, Bay Vo. An Efficient Algorithm for Mining Sequential Rules with Interestingness Measures.​ International Journal of Innovative Computing, Information and Control. Vol.9, No.12, 2013, pp. 4811-4824.
  3. Thi-Thiet Pham, Jiawei Luo, Bay Vo. An Effective Algorithm for Mining Closed Sequential Patterns and Their Minimal Generators Based on Prefix-Trees. International Journal of Intelligent Information and Database Systems. Vol.7, No.4, 2013, pp. 324-339.
  4. Thi-Thiet Pham, Jiawei Luo, Tzung-Pei Hong, Bay Vo. An Efficient Method for Mining Non-Redundant Sequential Rules Using Prefix-Trees. Engineering Applications of Artificial Intelligence. Vol.32, 2014, pp. 88-99.
  5. Thi-Thiet Pham, Jiawei Luo, Tzung-Pei Hong. An Efficient Algorithm for Mining Sequential Generator Pattern using Prefix-Trees and Hash Tables. International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications Vol.13, No.3, 2014, pp. 157 - 169.
  6. Thi-Thiet Pham. Efficiently Mining Sequential Generator Patterns Using Prefix Trees. Fundamenta Informaticae Vol. 138 No. 3, 2015, pp. 373-386
  7. Thi-Thiet Pham, Van Vo. Appying the attributed prefix tree for mining closed sequential patterns. Tạp chí Khoa học và Công  nghệ,  Vol. 54   No. 3A​, 2016.

 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết