Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

- Các hệ thống nghiệp vụ, chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu hệ thống, phát triển các tiện ích cho các nghiệp vụ đơn giản và chuyên biệt.

- Nhân tố con người trong phát triển và vận hành hệ thống thông tin

- Quản lý chất lượng và Kiểm thử phần mềm

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết