Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

1. Lĩnh vực nghiên cứu

- Xử lý ảnh y khoa, an toàn thông tin, phân tích dữ liệu

2. Công bố khoa học

  1. Lê Trọng Ngọc, Hồ Đắc Quán, Phạm Thế Bảo, Huỳnh Trung Hiếu, ”Cải tiến thuật toán geodesic active contour, ứng dụng vào việc xác định kích thước gan từ ảnh cộng hưởng từ ba chiều,” hội thảo quốc gia lần thứ XX: những vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, 2017.
  2.  H. T. Huynh, N. Le-Trong, P. T. Bao, A. Oto, and K. Suzuki, "Fully automated MR liver volumetry using watershed segmentation coupled with active contouring," International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, vol. 12, pp. 235-243, February 01 2017. (SCIE)
  3. T.-N. Le, P. T. Bao, and H. T. Huynh, "Liver Tumor Segmentation from MR Images Using 3D Fast Marching Algorithm and Single Hidden Layer Feedforward Neural Network," BioMed Research International, vol. 2016, pp. 1-8, 2016. (SCIE)
  4. L. T. Ngoc, K. D. Huynh, P. T. Bao and T. H. Hieu, “Liver intensity determination in the 3D abdominal MR image using neural network,” journal of science and technology, vol. 54, no. 3A, pp. 98-105, 2016.
  5. T.-N. Le, P. T. Bao, and H. T. Huynh, "Fully automatic scheme for measuring liver volume in 3D MR images," Bio-medical materials and engineering, vol. 26, pp. S1361-S1369, 2015. (SCIE)
  6. L. T. Ngoc, P. T. Bao and H. T. Hieu, “Liver segmentation on 3D MR images using the fast marching method and canny-edge level set,” in ISITC 2014, 2014.
  7. L. T. Ngoc, T. H. Hieu, “Digit recognition using gradient histogram features and extreme learning machine,” journal of science and technology, vol. 52, no. 4A, pp. 57-63, 2014

3. Đề tài

 

4. Sách

TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Ôn tập cuối kỳ - p1 Download
2 Programming for Data Science (with Python) - week6 Download
3 Programming for Data Science (with Python) - Lab7 Download
4 Programming for Data Science (with Python) - Lab6 Download
5 Programming for Data Science (with Python) - Lab5 Download
6 Programming for Data Science (with Python) - week4 Download
7 Programming for Data Science (with Python) - Lab3 Download
8 Programming for Data Science (with Python) - week3 Download
9 Programming for Data Science (with Python) - Lab2 Download
10 Programming for Data Science (with Python) - week2 Download
11 Programming for Data Science (with Python) - Lab1 Download
12 Programming for Data Science (with Python) - week1 Download
Đơn vị liên kết