Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

1. Lĩnh vực nghiên cứu

- Xử lý ảnh y khoa, an toàn thông tin, phân tích dữ liệu

2. Công bố khoa học

 1. Lê Trọng Ngọc, Hồ Đắc Quán, Phạm Thế Bảo, Huỳnh Trung Hiếu, ”Xác định biên u gan trong ảnh cộng hưởng từ ổ bụng ba chiều sử dụng thuật toán học nhanh thông tin cục bộ,” hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII: nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, 2019.
 2. Lê Trọng Ngọc, Hồ Đắc Quán, Phạm Thế Bảo, Huỳnh Trung Hiếu, ”Cải tiến thuật toán geodesic active contour, ứng dụng vào việc xác định kích thước gan từ ảnh cộng hưởng từ ba chiều,” hội thảo quốc gia lần thứ XX: những vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, 2017.
 3.  H. T. Huynh, N. Le-Trong, P. T. Bao, A. Oto, and K. Suzuki, "Fully automated MR liver volumetry using watershed segmentation coupled with active contouring," International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, vol. 12, pp. 235-243, February 01 2017. (SCIE)
 4. T.-N. Le, P. T. Bao, and H. T. Huynh, "Liver Tumor Segmentation from MR Images Using 3D Fast Marching Algorithm and Single Hidden Layer Feedforward Neural Network," BioMed Research International, vol. 2016, pp. 1-8, 2016. (SCIE)
 5. Le Trong Ngoc, Kieu Duc Huynh, Pham The Bao and Huynh Trung Hieu, “Liver intensity determination in the 3D abdominal MR image using neural network,” journal of science and technology, vol. 54, no. 3A, pp. 98-105, 2016.
 6. Nguyen Thi Phi Loan, Le Trong Ngoc, “ERP implementation in higher education institution: case study at faculty of information technology,” journal of science and technology, vol. 54, no. 3A, pp. 74-81, 2016.
 7. T.-N. Le, P. T. Bao, and H. T. Huynh, "Fully automatic scheme for measuring liver volume in 3D MR images," Bio-medical materials and engineering, vol. 26, pp. S1361-S1369, 2015. (SCIE)
 8. L. T. Ngoc, P. T. Bao and H. T. Hieu, “Liver segmentation on 3D MR images using the fast marching method and canny-edge level set,” in ISITC 2014, 2014.
 9. L. T. Ngoc, T. H. Hieu, “Digit recognition using gradient histogram features and extreme learning machine,” journal of science and technology, vol. 52, no. 4A, pp. 57-63, 2014

3. Đề tài

 1. Hệ thống thu thập và trực quan hóa thông tin sức khỏe: ứng dụng giám sát thai phụ đái tháo đường thai kỳ, Đề tài sở 2019 - , thư ký đề tài
 2. Trích xuất u gan trong ảnh MR ổ bụng ba chiều dựa trên máy học. Đề tài NAFOSTED đã nghiệm thu 2018, thành viên
 3. Trích xuất tự động gan từ ảnh MR ổ bụng 3 chiều. Đề tài cấp trường đã nghiệm thu 2017, chủ nhiệm đề tài.
 4. Xây dựng hệ thống thanh toán di động an toàn. Đề tài cấp trường đã nghiệm thu 2014, chủ nhiệm đề tài.

4. Sách

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết