Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

1. Lĩnh vực nghiên cứu

            Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ. Đại số gia tử.

2.. Bài báo, tạp chí

            1. Đoàn Văn Ban, Đoàn Văn Thắng, Đặng Ngọc Trung (2007), Ánh xạ đối tượng vào cơ sở dữ liệu quan hệ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông”, Đà Lạt, 7-8 tháng 07 năm 2006, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 17-26.

            2. Đoàn Văn Thắng (2010), Truy vấn dữ liệu với thông tin mờ và không chắc chắn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng Số 39, 15-24.

            3. Đoàn Văn Ban, Đoàn Văn Thắng (2010), Mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng theo hướng tiếp cận đại số gia tử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 41, 58-67.

            4. D.V.Thang, D.V.Ban (2011), Query data with fuzzy information in object-oriented databases an approach interval values, International Journal of Computer Science and Information Security, USA, Feb 2011, 1-6.

            5. D.V.Thang, D.V.Ban (2011), Query Data With Fuzzy Information In Object-Oriented Databases An Approach The Semantic Neighborhood Of Hedge Algebras, International Journal of Computer Science and Information Security, USA, May 2011, 37-42.

            6. Đoàn Văn Ban,  Trương Công Tuấn, Đoàn Văn Thắng (2011), Câu trả lời gần đúng cho truy vấn NULL trên mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ thiếu thông tin, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 27, Số 4, 329-340.

            7. Doan Van Ban, Truong Cong Tuan, Doan Van Thang, Querying data with fuzzy information in object-oriented databases based on hedge algebraic semantics, Proceedings of  the Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012), Danang-Vietnam, IEEE Computer Society Press, 39-45.

            8. Đoàn Văn Ban, Trương Công Tuấn, Đoàn Văn Thắng, Trần Minh Cảnh (2012), So sánh đối tượng trên mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông”, Cần Thơ, 7-8 tháng 10 năm 2011, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 474-487.

            9. Đoàn Văn Ban,  Trương Công Tuấn, Đoàn Văn Thắng (2013), Các phụ thuộc đối tượng mờ dựa trên xấp xỉ ngữ nghĩa theo cách tiếp cận đại số gia tử, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 29, Số 1, 66-78.

            10. Đoàn Văn Thắng (2013), Các phép toán đại số trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ theo tiếp cận đại số gia tử, Proceedings of the 6th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR), Thua Thien  - Hue, 20-21/06/2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 62 – 70

            11. Đoàn Văn Thắng (2013), Phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ, Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông”, Hà Nội, 3-4 /12/ 2012, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 374-379.

            12. Doan Van Thang (2014), Dependence Fuzzy Objects, Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2014), Special session on Computational Science and Computational Intelligence, Hanoi-Vietnam, IEEE communications Society, 160-167.

            13. Doan Van Thang, Nguyen Xuan Nhut (2015), Membership Function In Fuzzy Object-Oriented Databases, Proceedings of the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Special session on Computational Science and Computational Intelligence, Ho Chi Minh - Viet Nam, IEEE communications Society, 93-96.

            14. Doan Van Thang, Dang Cong Quoc (2015), Defining membership functions in fuzzy object-oriented database model, Proceedings of The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering, LNCS - Springer Verlag, the series LNCS 9446.

            15. Đoàn Văn Thắng, Phạm Hữu Lý (2015). Lượng từ ngôn ngữ trong phụ thuộc đối tượng mờ. Kỷ yếu hội thảo ICT 2016, Nha Trang.

            16. Doan Van Thang, Doan Van Ban (2015). Defining membership function based on approach to hedge algebras. Journal of computer science and cybernetics, 277-289, DOI: 10.15625/1813-9663/31/4/6189

            17. Doan Van Thang, Truong Quang Manh, Nguyen Van Han (2016). Fuzzy Object Dependencies And Linguistic Quantifier. Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), ThaiLand, 1-5, IEEE.

            18. Ha Huy Cuong Nguyen,Hoang Dung Tran, Van Thang Doan, Vu Thi Phuong Anh. Deadlock avoidance for Resource Allocation Model V VM-out-of-N PM. LNICST, volume 193, 172-182.

            19. Đoàn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Nhựt (2016). Khai phá luật kết hợp trong bài toán dự báo. Kỷ yếu hội thảo ICT 2016, Nha Trang.

            20. Doan Van Thang, Nguyen Xuan Nhut (2017). Inheritance Hierarchies Based On Approach To Hedge Algebras. Proceding of the 2017 Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST), 381 – 385.

3. Sách

            Thống kê máy tính. Nguyễn Đức Thuần, Đoàn Văn Thắng. Nhà xuất bản thông tin truyền thông 2016. 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết