Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin
07-02-2018

   
A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  1. PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Trưởng khoa
       Email: hthieu@iuh.edu.vn
       ĐT: 083.8940390-164

      2. TS. Lê Nhật Duy - Phó trưởng khoa
            Email: lenhatduy@iuh.edu.vn
            ĐT: 083.8940390-233

      3. ThS. Lê Trọng Ngọc (NCS) - Phó trưởng khoa
            Email: ngoc.le@iuh.edu.vn
            ĐT: 083.8940390-167

B. CHUYÊN GIA

      1. TS Nguyễn Hứa Phùng – ĐHBK TP HCM
              Chuyên gia xây dựng chương trình và kiểm định quốc tế

      3. TS Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc Talentmind
              Chuyên gia tích hợp kỹ năng mềm và kết nối doanh nghiệp

C. GIÁO VỤ

     1. Phạm Thị Thùy Trang
         Phụ trách công tác giáo vụ và chăm sóc sinh viên
         Email: ptttrang@iuh.edu.vn
         Điện thoại : 083.8940390-167
         Địa chỉ : Phòng giáo vụ, nhà A phòng A1.1

     2. Nguyễn Ngọc Phượng
         Phụ trách công tác văn thư, thực tập doanh nghiệp, cựu sinh viên và hỗ trợ  giảng viên
         Email: nguyenngocphuong@iuh.edu.vn
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT, nhà H, lầu 1

D. ĐOÀN THỂ

     1. ThS Hồ Đắc Quán – Tổ trưởng công đoàn

     2. ThS Nguyễn Phúc Hưng – Bí thư đoàn thanh niên

E. BỘ MÔN

    1.  BM Khoa học máy tính

         ThS Hồ Đắc Quán – Trưởng bộ môn
         TS. Phạm Thị Thiết - Phó bộ môn

    2. BM Hệ thống thông tin

        TS Phạm Xuân Kiên – Trưởng bộ môn
        ThS Trần Thị Kim Chi – Phó bộ môn

    3. BM Kỹ thuật phần mềm

        ThS Phạm Quảng Tri- Trưởng bộ môn
 

    4. BM Công nghệ thông tin

        TS Tạ Duy Công Chiến – Trưởng bộ môn
        ThS Võ Công Minh – Phó bộ môn

F. TRUNG TÂM TIN HỌC

     1. ThS Lê Trọng Ngọc – Giám đốc
     2. ThS Giảng Thanh Trọn – Phó giám đốc

G. CÁC CÂU LẠC BỘ

     1. Công nghệ Microsoft và lập trình di động

         ThS Tôn Long Phước (NCS)
         ThS Trương Vĩnh Linh

     2. Câu lạc bộ lập trình – Programming lab

         ThS Nguyễn Hữu Tình
         ThS Võ Thị Xuân Thiều

      3. Câu lạc an toàn thông tin

          ThS Đặng Thanh Bình
          ThS Võ Ngọc Tấn Phước

Đơn vị liên kết