Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin
07-02-2018

   
A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 1. PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Trưởng khoa
     Email: hthieu@iuh.edu.vn
     ĐT: 083.8940390-164.  Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)
 2. TS Lê Trọng Ngọc - Phó Trưởng khoa, Giám đốc TTTH
     Email: ngoc.le@fulbrghtmail.org
     ĐT: 083.8940390-167. Địa chỉ : Văn phòng TTTH ( A1.1)
 3. TS. Lê Nhật Duy - Phó Trưởng khoa
     Email: lenhatduy@iuh.edu.vn
     ĐT: 083.8940390-233. Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

B. GIÁO VỤ

     1. Phạm Thị Thùy Trang
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

     2. Nguyễn Ngọc Phượng
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT (H1)

C. TRỢ LÝ BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 1. ThS Giảng Thanh Trọn, Phó GĐ TTTH, trợ lý VT-TC
 2. TS Đặng Thị Phúc, Trợ lý quản lý khoa học
 3. ThS Hồ Đắc Quán, Tổ Trưởng CĐ, trợ lý nội chính
 4. ThS Phạm Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư ĐTN, trợ lý công tác sinh viên
 5. ThS Trần Thị Kim Chi, trợ lý QA
Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết