• Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (IUH) tuyển sinh Thạc sĩ - Ngành Khoa học máy tính đợt 2 - 2015.Xem tiếp

  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có đầy đủ kiến thức nền tảng và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng các yêu cầu về thiết lập, quản trị và phát triển hệ thống Công nXem tiếp

  • Ngành Hệ thống Thông tin trang bị kiến thức cơ bản chung của ngành công nghệ thông tin về ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu...Xem tiếp

  • Ngành Khoa học máy tính trang bị cho sinh viên từ kiến thức nền tảng về toán và thuật toán đến kiến thức chuyên sâu theo từng định hướng chuyên ngành hẹp.Xem tiếp

  • Chuyên ngành Thương mại điện tử cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin truyền thông, kiến thức quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế...Xem tiếp

  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm cung cấp các kiến thức nền tảng về lập trình, chuyên sâu về quy trình, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích...Xem tiếp

  • Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học mới 2013-2014Xem tiếp

Đồng hành cùng khoa CNTT